Από την Ένωση Ασφαλιστών Έταρειών Ελλάδος - ΕΑΕΕ

Στις 5 Μαΐου 2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' τεύχος 107) ο Νόμος 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις», με ρυθμίσεις του οποίου επέρχονται ριζικές αλλαγές στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων (τροποποίηση ν.489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το π . δ. 237 /1986).

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και συνεννόησης που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ασφαλιστικής Αγοράς και με γνώμονα πρωτίστως την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη των σημαντικών αναμφισβήτητα αλλαγών που επέφερε ο νέος νόμος, ιδίως σε ό,τι αφορά στην απόδειξη της σύναψης της ασΦαλιάτικής σύμβασης έναντι των αστυνομικών οργάνων.

Επί της αρχής, θα θέλαμε να επισημανθούν τα ακόλουθα:

1. Οι πρόσφατα ψηφισθείσες ρυθμίσεις (άρθρο 169 του Ν. 4261/2014) διαμορφώνουν κατά την κρίση μας ένα νέο, πιο ξεκάθαρο και λειτουργικό σύστημα έναρξης/ λήξης/ ακύρωσης της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς διασφαλίζουν απόλυτα το συνεπή ασφαλισμένο και τον τρίτο ζημιωθέντα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν δυσλειτουργίες του παρελθόντος, όπως ήταν για παράδειγμα η αυτόματη ανάληψη κινδύνου από ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την είσπραξη ασφαλίστρου. 

2. Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει τη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας που τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Κέντρου Πληροφοριών με σκοπό την εξακρίβωση /επιβεβαίωση της ασφάλισης των ελεγχόμενων από τα αστυνομικά όργανα κυκλοφορούντων οχημάτων. Άλλωστε, η εν λόγω συνεργασία (on line σύνδεση Αστυνομίας με Κέντρο Πληροφοριών), πέραν της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών, στοχεύει επιπλέον στο να συνδράμει τις Αστυνομικές Αρχές στον εντοπισμό και τη διαλεύκανση περιπτώσεων απάτης και προσκόμισης πλαστών ασφαλιστηρίων, φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκλεισθούν και μετά την ψήφιση του νέου Νόμου.

Με δεδομένες τις ανωτέρω δύο βασικές επισημάνσεις, επί των επιμέρους μεταρρυθμίσεων του Ν.4261/2014 θα θέλαμε να τοποθετηθούμε ως ακολούθως: